BUDOWA SYSTEMU KONTROLINGU

System kontrolingu musi odzwierciedlać potrzeby informacyjne kadry kierowniczej przedsiębiorstwa. Nasz zespół pomaga określić mechanizmy decyzji operacyjnych bądź strategicznych. Rozmawiamy zarówno z twórcami danych oraz z potencjalnymi odbiorcami informacji zarządczej. Identyfikujemy potrzeby. Badamy długość podejmowania decyzji. Rekomendujemy rozwiązania zmierzające do wspólnych celów. Potrzeby muszą zostać opisane systemem, który będzie odporny na zmiany w przedsiębiorstwie oraz elastyczny dla odzwierciedlenia istotnych zmian w otoczeniu rynkowym. Istotnym elementem jest zmieniające się otoczenie prawne działalności przedsiębiorstwa. Dane zawarte w systemie kontrolingu będą podstawą do podejmowania decyzji biznesowych przez Państwa, a ich uzupełnianie powinno odbywać się w sposób zautomatyzowany. System kontrolingu przedsiębiorstwa docelowo powinien zostać uzupełniony o działania audytu wewnętrznego, kontroli jakości oraz norm instytucjonalnych funkcjonowania organizacji...


REKOMENDACJE KLUCZOWYCH WSKAŹNIKÓW EFEKTYWNOŚCI

Mnogość procesów operacyjnych przedsiębiorstwa determinuje obserwację istotnej ilości informacji. Oferujemy doradztwo w wyborze kluczowych wskaźników efektywności KPI. Pomagamy w zakresie hierarchii wskaźników oraz definiujemy częstotliwość ich dostarczania kadrze zarządzającej. Doradzamy w doborze narzędzi analiz oraz motywujemy do długookresowej obserwacji KPI. Badamy odporność istniejących kluczowych wskaźników efektywności KPI na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie oraz wpływ otoczenia na ich definicję. Analiza wskaźnikowa ma dotychczas bardzo bogatą literaturę. Każda dana finansowa w relacji do drugiej wielkości stanowiła obserwowalny wskaźnik. Pomagamy w selekcji wskaźników obserwowalnych w Państwa przedsiębiorstwie. Muszą zostać oparte na strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Wybrane wskaźniki są warte określeniem kluczowych, na tych wzajemnie skupimy się podczas wspólnej pracy. Nauczymy się wzajemnie interpretacji kluczowych wskaźników efektywności KPI. Określimy metody pomiaru oraz zbadamy ich odporność na efekty nadciągających zmian. Oferujemy cykliczne ich raportowanie dla całego zespołu kadry kierowniczej, w tym ich syntetyczne omówienie. Kluczowe wskaźniki efektywności KPI są pewnym drogowskazem, a ich długookresowa obserwacja stanowi podstawę do aktualizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa...


ANALIZA OTOCZENIA RYNKOWEGO

Oferowany w rynek produkt jest elementem przewagi konkurencyjnej. Oferujemy definicję rynku dostępnego oraz identyfikację jego graczy. Badamy chłonność rynku oraz jego interakcje z Państwa przedsiębiorstwem. Podajemy możliwe scenariusze rozwoju przedsiębiorstwa na tle rynku. Badamy zachowania konkurencji. Jesteśmy zwolennikami podejścia produktowego. Produkt Państwa przedsiębiorstwa definiuje rynek dostępny, realizację przychodów ze sprzedaży, niezbędnych dostawców zewnętrznych oraz technologię produkcji. Kategoria produktu na danym rynku determinuje politykę cenową, wpływa na działania marketingowe oraz wizerunkowe. Państwa produkty posiadają Państwa pomysł i Państwa innowacje. Szanujemy to. Pomagamy w zdefiniowaniu rynku dostępnego produktów nowych, jak i używanych. Określamy zasadność przyjętej polityki cenowej w stosowanych kanałach sprzedaży. Zbieramy dane o konkurencji rynku danego produktu. Identyfikujemy liderów rynku oraz szacujemy możliwości przejęć i fuzji rynkowych. Ostrzegamy Państwa przed zmniejszającą się chłonnością rynku oraz zmianami preferencji odbiorców.


BUDŻETOWANIE

Podejście produktowe jest rekomendowane przez nasz zespół.
Oferujemy pomoc w budżetowaniu długookresowym udziałów w rynku, projekcji rynków finansowych, analizie zmian otoczenia przedsiębiorstwa, potencjalnych kroków konkurencji. Pomagamy w budżetowaniu krótkookresowym przychodów ze sprzedaży, kosztów funkcjonowania, planów inwestycyjnych bądź remontowych, planów marketingowych oraz innych Państwa potrzeb. Oferujemy profesjonalne prezentację zarządcze budżetów i ich scenariuszy. Współpracujemy przy pisaniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa.


PROJEKCJE DO BIZNES PLANÓW

Biznes plan jest istotnym dokumentem planistycznym oraz marketingowym. Oferujemy pomoc w zbudowaniu projekcji finansowej opartej na Państwa pomysłach na prowadzenie biznesu. Analizujemy kompletność oraz spójność biznes planu. Biznes plan stanowi element zmiany. Zmiana determinuje zmianę rynku, na którym działa przedsiębiorstwo bądź kształtuje nowopowstałe przedsiębiorstwo. Istnieje wiele składowych biznes planu. Obszerna jest literatura wskazująca na kamienie milowe biznes planu. To jest Państwa pomysł na biznes. Oferujemy pomoc przy opracowaniu jednego elementu biznes planu - projekcji wyniku finansowego. Działając na zasadzie wzajemnego zaufania tłumaczymy Państwa zamiary na sztywne ramy rachunku wyników oraz bilansu przedsiębiorstwa. Doradzamy w elementach mogących poprawić projekcję wyniku finansowego. Opisujemy metody kalkulacji poszczególnych pozycji przychodów oraz kosztów. Definiujemy wspólnie okresy działania oraz kroki milowe biznes planu. Produktem będzie gotowa projekcja finansowa, rozszerzona o kilka wskaźników finansowych dla Państwa wiadomości.


ANALIZA MAJĄTKU

Struktura majątku obrotowego oraz źródeł jej finansowania jest poznaniem przedsiębiorstwa. Oferujemy analizę struktur bilansu bądź doradztwo w zakresie możliwości przeszacowania pozycji bilansowych. Badamy pokrycie kapitału obrotowego, dywersyfikację źródeł finansowania, restrukturyzację zobowiązań. Identyfikujemy funkcjonowanie aktywów trwale nierentownych. Powierzony przez inwestora kapitał stanowi początek każdego przedsiębiorstwa. Operując poszczególnymi składnikami majątku kadra kierownicza przedsiębiorstwa prowadzi do realizacji wyników finansowych. Inwestor oczekuje dywidendy. Pomagamy w opracowaniu informacji zarządczej zarówno dla inwestora, jak i kadry kierowniczej Państwa przedsiębiorstwa. Identyfikujemy poszczególne składowe majątku przedsiębiorstwa oraz źródeł jego finansowania. Rekomendujemy dobór odpowiednich form finansowania do poszczególnych aktywów majątku. Współpracujemy z Państwem dla celów restrukturyzacji zobowiązań bądź dobrania nowych kapitałów. Definiujemy trwale nierentowne aktywa pozostawiając do Państwa decyzji ich przyszłe posiadanie przez przedsiębiorstwo. Identyfikujemy możliwości dokonania przeszacowania wartości początkowej poszczególnych składników majątkowych. Szerokie spektrum oferty opieramy na skrupulatnej analizie struktur bilansu przedsiębiorstwa oraz jego bieżącym monitoringu.


ANALIZA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY

Produkt świadczy o rynku na którym pracujemy, decyduje o potencjalnej zyskowności i stanowi wizytówkę przedsiębiorstwa. 
Oferujemy analizę kanałów sprzedaży oraz pomagamy określić bazę stabilnych, powtarzalnych przychodów ze sprzedaży. Identyfikujemy możliwości wzrostu rentowności poprzez analizę struktury produktów bądź klientów.   Określamy koncentrację bazy klientów, pokazujemy możliwe tendencje na kolejne okresy sprzedażowe.


ANALIZA KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA

Nieustające poszukiwanie potencjalnych oszczędności oraz efektywności ponoszonych nakładów prowadzi do optymalizacji struktury kosztów.  
Oferujemy informację o efektywności obiegu dokumentów, rekomendowanych limitach akceptacji. Badamy ceny jednostkowe zakupionych produktów oraz sytuację finansową dostawców kosztów. Identyfikujemy możliwości obniżenia cen zakupu bądź uelastycznieniu umów handlowych.


KALKULACJE TECHNICZNEGO KOSZTU WYTWORZENIA

Uruchomienie produkcji produktu jest istotną decyzją w budowaniu portfolio produktowego.
Oferujemy serię pytań dla sprawdzenia kompleksowego wyliczenia technicznego kosztu wytworzenia. Przeliczymy wszelkie jednostki miary na wartości niezbędne do budowy receptury przy uwzględnieniu parku maszynowego oraz charakteru organizacji pracy. Identyfikujemy warunki dostawców, podwykonawców bądź wynikające z umów handlowych.


KALKULACJE AKCJI PROMOCYJNYCH

Pomysłowość marketingu nie zna granic. Akcje promocyjne są nieodzownym elementem działalności przedsiębiorstwa.
Oferujemy zrozumienie marketingu oraz jego wpływu na przedsiębiorstwo. Kalkulujemy akcje promocyjne oraz ich możliwy zasięg, identyfikujemy przełożenie zebranych leadów na przychody ze sprzedaży. Analizujemy tendencję kosztów akcji o podobnych założeniach.


RAPORTY BRANŻOWE

Specyfika branży Państwa przedsiębiorstwa wymaga indywidualnego podejścia do raportowania wyników finansowych. Oferujemy pomoc w opracowywaniu odpowiednich dla Państwa raportów bieżących, zarządczych oraz strategicznych. Posiadamy doświadczenie w raportach bieżących spółek giełdowych, prezentacji zarządczych na posiedzenia Rady Nadzorczej, Zarządu, wieloblokowych, wielomarkowych raportów wyników (Business Managment Multibrand). Konkretna branża przedsiębiorstwa determinuje odmienne podejście do budowania raportów. Branża hotelarska operuje na obiektach hotelowych, czyli znacznym udziale nieruchomości w strukturze majątku przedsiębiorstwa. Branża motoryzacyjna charakteryzuje się istotną wartością zapasów, gdyż samochód stanowi towar handlowy. Branża odzieżowa odznacza się nieustającym projektowaniem nowych kolekcji oraz nieustającą produkcją w toku. Specyfika branży Państwa przedsiębiorstwa wymaga indywidualnego podejścia do raportowania wyników finansowych. Państwo znacie przyczyny podejmowanych decyzji handlowych. Oferujemy pomoc w zakresie indywidualnego podejścia do raportowania zarządczego bądź finansowego. Rozdzielenie przychodów ze sprzedaży pakietów pobytowych, raportowanie rotacji sztuk odzieży w poszczególnych salonach, poziom udzielonych rabatów serwisu mechanicznego dealera dla danej marki pojazdu bądź konieczne nakłady remontowe do utrzymania gwiazdek hotelu to wybrane przykłady rozumienia branży i jej specyfiki. Doradzamy w zbudowaniu raportów prezentujących informację zarządczą Państwa przedsiębiorstwa. 


 

Biuro Ekonomicznych Analiz Rynkowych sp. z o.o 
50-111 Wrocław, Świętej Elżbiety 4